Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς

Δράσε για την ειρήνη !

   

Στόχοι της S.C.I. Hellas

Οι στόχοι της S.C.I. Hellas είναι να προωθήσει την ειρήνη, τη διεθνή κατανόηση και την αλληλεγγύη, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη βιώσιμη ανάπτυξη, και το σεβασμό του περιβάλλοντος. Η Οργάνωση θεωρεί ότι όλοι οι άνθρωποι είναι σε θέση με αμοιβαίο σεβασμό και χωρίς προσφυγή σε οποιαδήποτε μορφή βίας να λύσουν τις συγκρούσεις.

Η Οργάνωση πιστεύει ότι μπορεί να επιτύχει το στόχο της με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Δρώντας σαν καταλύτης, με ένα πνεύμα συνεργασίας και αποδοχής της διαφορετικότητας για την επίτευξη της αλλαγής μέσα στα άτομα και την κοινωνία.
  • Ενισχύοντας θύματα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής αδικίας, βίας, και εκείνων που πάσχουν από την πείνα, την ασθένεια ή την καταστροφή του περιβάλλοντός τους.
  • Ανάληψη κατάλληλης μη βίαιης διεθνούς δράσης σε περιπτώσεις έντασης, πολέμου ή κοινωνικής αδικίας
  • Υποστηρίζει την δράση που ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός τρόπου ζωής, βασισμένου πάνω στη διεθνή αλληλεγγύη, τη δικαιοσύνη, την αμοιβαία κατανόηση, τη συμμετοχή στη χάραξη πολιτικής σε όλα τα επίπεδα, και το σεβασμό των ατόμων όπως δηλώνονται στην Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
  • Προωθώντας και οργανώνοντας τις εθελοντικές δραστηριότητες σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες καθώς επίσης και άλλους τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, ως μέσο ενθάρρυνσης της μεγαλύτερης εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων ή των διαφορετικών κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό ή θρησκευτικό υπόβαθρο δουλεύοντας, μαθαίνοντας και ζώντας μαζί.
  • Ανάπτυξη της πρωτοβουλίας των ανθρώπων να οργανωθούν για να λύσουν τα προβλήματά τους.
  • Μη αναλαμβάνοντας οποιαδήποτε εργασία που ανταγωνίζεται την πληρωμένη εργασία ή να προκαλέσει την διάσπαση απεργίας.
  • Η καθιέρωση μιας μη βίαιης διεθνούς εθελοντικής υπηρεσίας ως εναλλακτική λύση στη στρατιωτική θητεία με απώτερο σκοπό την οριστική κατάργησή της.

Αυτός ο κατάλογος δεν είναι περιοριστικός και πρέπει να ερμηνευθεί υπό την ευρύτερη έννοια.

Η Οργάνωση δεν πραγματοποιεί εμπορικές επιχειρήσεις και δεν στοχεύει να παρέχει οποιοδήποτε υλικό πλεονέκτημα για τα μέλη της. Μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα άμεσα ή έμμεσα σχετική με το στόχο της. Μπορεί να συνεργαστεί και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή ένωση που συνάδουν με τους στόχους της.

        © 2012, SCI Hellas - All Rights Reserved.